SAFETY CAR PROCEDURE


In het geval dat de omstandigheden het noodzakelijk maken, zal de Koersdirectie één of meerdere safety-cars inzetten op het Circuit.

De baanposte, zullen de te volgen procedure toelich ten door middel van de gepaste vlaggen en het SC-Bord.

In geen enkel geval mag U een andere deelnemer inhalen. U behoudt een snelheid in verhouding met die van de wagens die U voorafgaan.

OPGELET: ... verrassende vertragingen kunnen zich voordoen. Blijf op uw hoede!!! Anderzijds bent U verplicht het ritme van de safety-car en de andere deelnemers te volgen zonder de aansluiting te verliezen.

Tijdens de laatste ronde zal de piloot van de safet y-car zijn intentie de baan te verlaten laten kennen door zijn specifieke zwaailichten af te zetten. De wedstrijd herneemt zicht pas op de plaats waar de commissarissen de groene vlag tonen.

Ter info: UITSLUITEND op bevel van de verantwoordlijke in de safety-Car, zal er misschien worden gevraagd de Safety-Car in te halen om het voertuig die de leiding heeft achter de Safety-Car te brengen. U vervoegt dan gedurende de volgende ronde de staart van het peleton, aan een aangepaste snelheid en in respect van de signalisatie.

 

INSTALLATIE AAN BOORD


Wat moet U doen wanneer U plaatsneemt aan boord van uw wagen?

LET OP! U moet alle onderdelen van de verplichte uitrustin g dragen.

Regeling van de kuipzetel:

 • U dient het zitje zo te plaatsen dat
 • uw arm lic htjes gebogen
 • uw pols op de bovenkant van het stuur kan rusten.
 • We raden U aan meer naar voor dan naar achter pla ats te nemen.

Harnas:

 • De gordel moet correct vastgeklikt worden.
 • De gordel moet voldoende aangespannen worden zoda nig dat U stevig en recht in de kuipzetel vast zit en U normaal kan ademen.
 • U zal ongetwijfeld merken dat de puntsgordel zich ontspant terwijl U rijdt. Maak de gordel weer vast door middel van de borstriemen, maar op een aangepsate plaats op de omloop.

 Achteruitkijkspiegels:

LET OP: de goede regeling ervan alvorens de omloop te betr eden. Daarna is het te laat en uiterst gevaarlijk.

Vooraleer verder te gaan, eerst wat uitleg over de noties van visie, trajectoire, remprocedure, enz... VISIE Een zeer belangrijk begrip is wat men noemt het “al gemene” of “ globaal gezichtsveld”.

Elke piloot moet inderdaad een zeer breed gezichtsv eld hebben, met inbegrip van een direct zicht (nabijheid) maar voor al een algemeen overzicht.

Kijk nooit vlak voor U, maar fixeer U op een denkbe eldig punt in de verte. Dit denkbeeldig punt is de precieze plaats w aar U heen moet. Kijk waar U heen Wil gaan en vooral niet waar U naartoe gaat. Met andere woorden, fixeer U niet op de stoplichen van het voe rtuig dat voor U rijdt, hierdoor veroorzaken ongevallen.

Het algemen of globale gezichtsveld stelt U in staa t de volledige omgeving te zien – ver-dicht- en te anticiperen op elke situatie tijdens de koers.

In werkelijkheid richt het voertuig zich naar het p unt dat door uw blik gefixeerd wordt. Wanneer uw zicht een opstakel of e en opening snel opmerkt, zal uw reactie snel en efficiënt zijn.

 

TRAJECTOIRE


 

Een bocht is in feite een opeenvolging van kleine r echte lijnen...

De beste manier om een bocht te nemen is eigenlijk de mogelijke bocht van deze straal te vergroten. Hoe groter de bocht, hoe hoger uw snelheid is, zonder evenwel risico’s te nemen. Er dient een juiste compromis gevonden te worden tussen adhesie, snelheid en afge legde afstand.

In de praktijk rijdt U het beste aan de buitenkant, goed uitgelijnd, mikt naar de “koord” van de bocht, draai zachtjes aan he t stuur, raakt de koord aan, laat het stuur geleidelijk terugkomen en richt U naar het eindpunt van de bocht.

SAMENGEVAT: gebruik zoveel mogelijk de breedte van de piste

Vergeet nooit dat een circuit een opeenvolging is v an bochten. U dient steeds rekening te houden met het naderen van een v olgende bocht, maar NOOIT of NOOIT, neemt U een bocht in het midden van de piste. Dit is voor U zeer gevaarlijk en vooral voor pilote n die sneller zijn en niet weten hoe ze moeten reageren.

Algemeen samengevat dient men te letten op de volgende punten:

 • optimaal gebruik maken van de breedte van de pist e
 • 3 fases: remmen / draaien aan het stuur / versnel len.

U zal ongetwijfeld kunnen vaststellen dat er veel i nteractie is tussen deze verschillende elementen.

 

REMMEN


De remmen zijn ongetwijfeld het belangrijkste veili gheidsaspect. Bij elke crisis-situatie zijn het inderdaad endel de remmen waarmee U het voertuig kan doen stoppen. Maar U dient ze wel corr ect te gebruiken...

Hoe remmen?

In wedstrijdgebruik, dient U krachtig en op zo kort mogelijke tijd te remmen. Een verkeerd gebruik van de remmen kan inde rdaad leiden tot een overhitting en bovendien tot een drastisch verl ies van efficiëntie.

Remmen betekent vertragen. Maar enkel remmen volsta at niet.

U dient hiervoor ook één–of meermaals de versnellingsbak t e gebruiken.

U dient steeds in de hierna vermelde volgorde te re mmen.

 • rempedaal induwen
 • ontkoppelen
 • terugschakelen
 • ontkoppelingspedaal loslaten
 • rempedaal loslaten

U dient het ontkoppelingspedaal zachtjes los te lat en om een blokkering van de achterwielen te vermijden, hetgeen betekent dat er vaak een gripverlies is met alle schadelijke gevolgen.

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, leidt dit tot onderstuur of overstuur wanneer de bewegingen bruusk of slordig w orden uitgevoerd.

Onderstuur: het voertuig draait niet, de voortrein verliest gri p, de bochtstraal van de wagen is groter dan die van het stuur.

Overstuur: het voertuig gaat plots dwars staan op de baan.

De achteras volgt de as niet meer van de voortrein.De vier banden van de wagen vormen het enig contact punt met het wegdek. En ze vertegenwoordigen maar een paar lutte le vierkant centimeters. Hou er rekening mee!!!

 

MASSA TRANSFER


In stilstaande positie is de verdeling van de massa (gewicht) over de steunpunten (wielen) van een wagen onveranderbaar.

In beweging daarentegen wordt deze verdeling const ant gewijzigd, dit noemen we “massa transfer” of massaverplaatsing.

Tijdens een remsituatie, wordt het gewicht van de w agen in evenredigheid met de remkracht naar de voortrein verplaatst terwijl de achtertrein ontlast wordt. Deze beschikt dan niet m eer over voldoende adhesie en een nogal brutale instuurhandeling kan de achterkant van de wagen doen “uitbreken”, of overstuur veroorzaken .Het zou eveneens kunnen dat de vooras de drukkracht niet meer aan kan en grip verliest, met onderstuur als gevolg.

In het geval van optrekken (acceleratie), verplaats t de massa zich naar de achteras. De situatie is dus omgekeerd. Bij een sterke acceleratie met gedraaide wielen zal de ontlaste vooras de richtingskrachten niet meer aankunnen en zal dus on derstuur veroorzaken. Daarentegen, met licht gedraaide wiele n kan de achteras breken en een licht of hevig overstuur teweegbrengen.

Natte of zelf vochtige weersomstandigheden zullen d eze fenomenen nog aanzienlijk verergeren!!! Wees dus aandachtig.

 

BIJZONDERE AANBEVELINGEN


 

Positie achter het stuur:

Beeld U in dat het stuur hetzelfde is als een uurwerk. Plaats de handen op het stuur zoals de wijzers van de klok op 9u15 o f 10u10.

OPGELET: duimen aan de buitenkant!!!

Hou nooit uw handen aan de binnenkant van het stuur . Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken. U duwt altijd aa n het stuur met de tegengestelde hand aan de richting van de bocht. Met andere woorden, voor een bocht naar links zal uw rechterhand het stuur in de gewenste richting duwen.

Gebruik van voetsteun:

Wanneer U de linkervoet niet gebruikt, moet deze vo et STEEDS rusten op de voetsteun. Dit draagt bij tot het comfort en het evenwicht van de piloot. Laat uw linkervoet nooit rusten op het kopp elingspedaal.

Boordinstrument:

Op aangepaste plaatsen (rechte lijnen) dient U de b oordinstrumenten te controleren (oliedruk, water en olieteperatuur...).

DE GROTE DAG.....!

We naderen het einde van de voorbereidingen. We hop en dat we U hiermee de nodige basisinformatie hebben kunnen ver strekken om deze eerst autosport-ervaring tot een goed einde te kunn en brengen. Nu is het aan U...

We zullen er nooit genoeg de nadruk op kunnen legge n uiterst voorzichtig te zijn tijdens uw eerst ronden. Neem d e tijd uw wagen en de omloop te ontdekken. En... waan U niet meteen Schumi of Montoya!!! De ontgoocheling zou groot kunnen zijn.

Bij deze laatste aanbevelingen, verbruik geen alcoh olische dranken of allerhande pepmiddelen.

Uw aanwezigheid tijdens de briefing van de wedstrij dleider is vereist. Daar zal alle belangrijke informatie U worden medeg edeeld:

 • Startprocedure (stilstaand of vliegend)
 • Specifieke Safety-car procedure

Er rest ons nog U zoveel mogelijk plezier toe te we nsen bij U eerste autosport-ervaring...